విశ్వనాథ పంచశతి

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ

పోరులాడి భార్య బుట్టింటి నుండి తీ
సికొని వచ్చి రైలు స్టేషనందు
సువిద, మగడు, ప్రేమయును గోమపును దోప
జూపు లొకరినొకరు చూచుకొనిరి

మన యింటి కెదురుగా నుం
డిన వారల కూతునకు నిజముగ దే ల్కు
టి్టన దని యడిగి తెలిసికొని
వనరుట నీ జాలిగుండె వలననె ప్రియుడా

వానికి సంఖ్యాశాస్త్ర
జ్నానము మిక్కిలి, పరీక్ష ‘నెంబరు’ తనకున్
గాని దని మిగుల జదివియు
హానిని శంకించి యపుడె ‘హాలు’ను వీడెన్

‘నన్ను మీ ర్గుర్తుపట్టి యుండరును, నన్ను
జూడనేలేదు మీరు, మీ సుదతి పుట్టి
నింట మే మద్దెకుంటిమి, నేను మిమ్ము
జూచితిని, మీరె నన్నెప్డు చూడలేదు’

హాస్యమునకు నల్గురతని బట్టింతురు,
మెలత మగడు వట్టి మేదకుండు
సుదతి కంటి బిరుసు చూపు లేర్పడినను
ఎవడు వానిజోలి కేగబోడు

‘ఆ చిరుత సిగ్గు పడుచుది. యమ్మవచ్చి
నట్టి వంకాయ లేమొ వ్రేళ్లంత సన్న,
మేరు మీ వ్రేళ్లు వంకాయలింతలైన
రమణి వ్రేళ్లు, లేర్పరుపంగరాని యంత’

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “విశ్వనాథ పంచశతి”

Your email address will not be published. Required fields are marked *